Wykaz wybranych publikacji i programów
linia


powrót do głównej stronyProces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych

Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Połońskiego
Wydawnictwo SGGW 2008
Cena: 25 zł

okładka

Informacje o sprzedaży wysyłkowej - www.wydawnictwosggw.pl

linia

Spis treści

Wstęp

1. Wiadomości ogólne o procesie inwestycyjnym w budownictwie
– Mieczysław Połoński ... 9
1.1. Pojęcie budowlanego procesu inwestycyjnego ... 9
1.2. Klasyfi kacja obiektów budowlanych i ich udział w gospodarce narodowej ... 12
1.3. Specyfi ka procesu inwestycyjnego w budownictwie ... 16
1.4. Etapy budowlanego procesu inwestycyjnego i cyklu życia inwestycji ... 20
1.5. Aspekty prawne procesu inwestycyjnego w budownictwie ... 26

2. Uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego
– Mieczysław Połoński ... 30
2.1. Wprowadzenie ... 30
2.2. Bezpośredni uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego ... 30
2.2.1. Inwestor ... 30
2.2.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego . 32
2.2.3. Projektant ... 36
2.2.4. Kierownik budowy ... 36
2.3. Nadzór budowlany ... 38
2.4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ... 45

3. Budowlany proces inwestycyjny a ochrona środowiska
– Waldemar Misiak ... 52
3.1. Wprowadzenie ... 52
3.2. Rodzaje przedsięwzięć z punktu widzenia ich wpływu na środowisko ... 53
3.3. Procedura oceny oddziaływania na środowisko ... 55
3.4. Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... 57
3.5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ... 58
3.6. Raport o oddziaływaniu na środowisko ... 59
3.7. Konsultacje społeczne ... 61
3.8. Obszary chronione Natura 2000 ... 63
3.9. Techniczne, technologiczne i organizacyjne aspekty realizacji robót przyjaznych środowisku ... 65

4. Działania poprzedzające realizację obiektu budowlanego
– Waldemar Misiak, Mieczysław Połoński ... 69
4.1. Programowanie i planowanie ... 69
4.2. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji i wiarygodności szacowanych kosztów planowanych inwestycji ... 71
4.3. Wybór lokalizacji i decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ... 75
4.4. Projektowanie ... 79
4.5. Pozwolenie na budowę ... 87
4.6. Zgłoszenie robót budowlanych ... 91
4.7. Przekazanie i przygotowanie terenu budowy ... 92
4.8. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót . 93
4.9. Bariery utrudniające przygotowanie inwestycji do realizacji ... 94

5. Realizacja inwestycji budowlanej
– Mieczysław Połoński, Kamil Pruszyński ... 96
5.1. Przedsiębiorstwo budowlane ... 96
5.1.1. Formy prawne przedsiębiorstw ... 96
5.1.2. Funkcje przedsiębiorstw budowlanych ... 102
5.1.3. Organizacja przedsiębiorstw budowlanych ... 105
5.1.4. Systemy płac w budownictwie ... 108
5.1.5. Zaplecza i dostawcy ...111
5.1.6. Dokumenty budowy ...114
5.2. Systemy realizacji inwestycji ... 123
5.2.1. Wprowadzenie ... 123
5.2.2. Wykonawstwo własne ... 124
5.2.3. Generalny wykonawca ... 125
5.2.4. Inwestor zastępczy ... 126
5.2.5. Generalny realizator inwestycji ... 128
5.2.6. Manager projektu ... 131
5.2.7. Partnerstwo publiczno-prywatne ... 131

6. Użytkowanie obiektów budowlanych
– Jolanta Nagraba ... 136
6.1. Pozwolenie na użytkowanie obiektu ... 136
6.2. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ... 138
6.3. Obowiązek utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym ... 140
6.4. Dokumentacja użytkowania obiektu budowlanego ... 142
6.5. Przeglądy okresowe ... 144
6.6. Kontrole obiektów budowlanych wykonywane przez organy nadzoru budowlanego ... 146
6.6.1. Prowadzenie czynności kontrolnych ... 146
6.6.2. Obowiązek wykonania dodatkowej kontroli nałożony przez nadzór budowlany ... 147
6.6.3. Nakazy ... 148
6.7. Usunięcie usterek pokontrolnych ... 149
6.8. Zmiana sposobu użytkowania obiektu ... 149
6.9. Wyłączenie obiektu z użytkowania ... 151
6.10. Likwidacja obiektu budowlanego ... 152
6.11. Środki zabezpieczające usunięcie niebezpieczeństwa ... 154

7. Katastrofy budowlane
– Jolanta Nagraba, Mieczysław Połoński ... 155
7.1. Rejestr katastrof budowlanych ... 155
7.2. Statystyka katastrof budowlanych ... 156
7.3. Przyczyny katastrof ... 158
7.4. Postępowanie w przypadku katastrofy budowlanej ... 160

8. Słownik terminów i skrótów związanych z budowlanym procesem inwestycyjnym
– Mieczysław Połoński ... 163

Literatura ... 176

do góry     powrót do głównej strony